آرش احترامی

مرگ مهمون من شده امشب، دم صندوق برم حساب كنم!

آخرين استكانو فتح كنم
توى ميدون برم شعار بدم

باز هم شعرمو مرور كنم
دكمه ى قرمزو فشار بدم!

اولين جاى پاركو كشف كنم
سايه ى وحشت و كباب كنم

مرگ مهمون من شده امشب
دم صندوق برم حساب كنم!

ناگهان روبروت قطار بشم
كه تمام قرارا دير بشن

تو جنون خودم سوار بشم
دره هاى گرسنه سير بشن!

باز هم گريه كن بهانه بگير
به سوالات من جواب بده

خسته ام، تشنه ام، مه آلودم
بغلم كن به من شراب بده!

متناقض بشم توى هر بند
مترادف با “واقعا تنهام”

متراكم بشم توى يك ابر
خالى شم روى بغض هم بندام!

پشت زخم رفيق نصب كنم
پشت هر مرد زير خاكستر

بر پدر مادر كسى لعنت
كه در اينجا فرو كند خنجر!

اعتراف كشيش در گوشم
صحنه ى مرگ، آخرين برداشت

زندگى بعد مرگ يعنى كه
گريه هامان ادامه خواهد داشت…

...

چهارپاره ‏ - نظر دهید...