آل پاچینو

چطور!

بعضی وقتها
بجای جروبحث کردن
فقط به طرف نگاه میکنم و تعجب میکنم
که این حجم وسیع بی عقلی و نفهمی
چطور تو کله به این کوچیکی جاشده!

...

دیالوگ ‏ - نظر دهید...