آگاتا کریستی

تو هم به دارو اعتقاد نداری دکتر!

دکتر: بعضی وقتا احساس افسردگی می کنم، این حس منو می ترسونه.
قاضی: نمیتونی با دارو کنترلش کنی؟
دکتر: ترجیح میدم بدون دارو این کارو بکنم.
قاضی: پس تو هم به دارو اعتقاد نداری دکتر!
دکتر: مگه تو به عدالت اعتقاد داری؟!

...

نثر ‏ - , نظر دهید...