ایمان فرستاده

آینه در آیدا؟ یا آیدا در آینه؟

دیده ام تصویر او را بارها در آینه
با همان چشمان سرد و آشنا در آینه

یک زن یک متر و هفتاد و سه سانتی می گریست
یکصد و هفتاد و سه اندوه را در آینه!

او که مصداق پری واری به شکل آدمی است
آمده با یک بغل موی رها در آینه

شاید اصلاً من خیالی هستم و او واقعی ست
شاید او هر روز می بیند مرا در آینه

آینه در خانۀ من قاب عکس او شده
غیر از او چیزی نمی بینم چرا در آینه؟

با کتاب شاملو می ایستد در آینه
آینه در آیدا؟ یا آیدا در آینه؟

...

تنهایی, غزل ‏ - نظر دهید...