جواد زهتاب

از عاشقی نشانه بیاور برای من !

از عاشقی نشانه بیاور برای من
من عاشقم بهانه بیاور برای من

من قانعم بوتر پرواز نیستم
یک دام آب و دانه بیاور برای من

یک زنجره شبانه برایت می آورم
یک حنجره ترانه بیـاور برای مـن

یک ذره مهربان شو و با مهربانی ات
خورشید را به خانه بیاور برای من

از های و هوی صلح بزرگان دلم گرفت
یک قهر کودکانه بیاور برای من

...

رابطه, عاشقانه, غزل ‏ - نظر دهید...