راحله یار

عاشقی در دلِ صحرا جگری می خواهد!

عاشقی در دلِ صحرا جگری می خواهد
دلِ آتش زده ی شعله وری می خواهد

پای آزاده نپیچد به خم و پیچ رهی
منزلِ دورِ محبت کمری می خواهد

سر بباید که سفر پیشه کند در رهِ عشق
سفرِ عشق هوای دگری می خواهد

سینه را رو به جلو رو به خطر باید داد
چون که معشوق به تیری، سپری می خواهد

تو که عاشق شدی و دم زدی از عشق، دلا
عشق قربانی و عزم و خطری می خواهد

عشق با حکمتی از تو ثمری می خواهد
در دلِ ظلمت شب ها سحری می خواهد

...

عاشقانه, غزل ‏ - نظر دهید...