رامین عرب نژاد

تنها به چشمهای تو محدود میشود!

چون کوه گریه میکنم و رود میشود
عشقی که در مرام تو مردود میشود

این یک حقیقت است که دنیا برای من
تنها به چشمهای تو محدود میشود

اینجا تمام فلسفه (هست) های هست
کم کم دچار سفسطه ی (بود) میشود

سیگار عمر من چه غریبانه روزها
در پنجه های لذت تو دود میشود

وقتی هدف تویی همه ی جاده های شهر
با سنگهای فاصله مسدود میشود

با قصد صید بر لب دریاچه میروی
فوراً به پایت آب، گل آلود میشود

...

عاشقانه, غزل ‏ - نظر دهید...