رضا سیرجانی

عاشقی هم دلیل می خواهد؟!

گفته بودم که خاطِرَت را این،
مردِ تنهای ایل می خواهد

گفتی : آخر چرا؟ و پرسیدم :
عاشقی هم دلیل می خواهد؟!

قلبِ تو، جنس سنگ هم باشد،
قبله ی آرزوی من آنجاست

فتحِ این کعبه ای که می بینم…
آه ! اصحاب فیل می خواهد!

گفته اند امتحان چشمانت،
کار یک عاقل مسلمان است

کوفه ی چشمهای تو شاید
مسلم بن عقیل می خواهد

بین دریای مشکیِ مویت،
بازهم فرق از وسط وا کن

تا دوباره کسی نگوید که
معجزه، رود نیل می خواهد!

0
...

0
عاشقانه, غزل ‏ - نظر دهید...