رضا سیرجانی

عاشقی هم دلیل می خواهد؟!

گفته بودم که خاطِرَت را این،
مردِ تنهای ایل می خواهد

گفتی : آخر چرا؟ و پرسیدم :
عاشقی هم دلیل می خواهد؟!

قلبِ تو، جنس سنگ هم باشد،
قبله ی آرزوی من آنجاست

فتحِ این کعبه ای که می بینم…
آه ! اصحاب فیل می خواهد!

گفته اند امتحان چشمانت،
کار یک عاقل مسلمان است

کوفه ی چشمهای تو شاید
مسلم بن عقیل می خواهد

بین دریای مشکیِ مویت،
بازهم فرق از وسط وا کن

تا دوباره کسی نگوید که
معجزه، رود نیل می خواهد!

...

عاشقانه, غزل ‏ - نظر دهید...