سیامک کیهانی

عشق زیبای من ! ای خوب ترین یار، سلام

به تو ای سرکش ِمغرورِدل آزار، سلام !
رهزن و راهبر و قافله سالار، سلام !

ای که چشمانِ تو صد فتنه در انداخته، بر
مسجد و میکده و خانه و بازار، سلام !

آهو مستِ ختن ،نازِ تو چون شعله ی در
خرقه و باده و سجاده و دستار، سلام !

ماهِ منظومه ی دل ، اخترِ زیبای فلک !
آفتاب سحری ، شمع ِشبِ تار، سلام !

شاعر و شعر و شعور و ، شرر و شمس و شفا
کوه و دریا و زمین، آینه کردار، سلام !

کفر و دین در نگهت ، خلقت ِشیطان و خدا
آیه و وسوسه و ، حجّت و انکار، سلام !

مکتبِ سِكر؛ لبت ، قصدِاناالحق؛ رویت
بایزیدِ دل و ، حلّاجِ سرِ دار، سلام !

بی شک ، اسرارِ ازل ، سلسله ی موی تو است
مَطلع و مقطع و گنجینه ی اسرار، سلام !

صنما ! ماه وَشا ! مست نگارا، جانا !
عشق زیبای من ! ای خوب ترین یار، سلام

...

22+
صبح بخیر, عاشقانه, غزل ‏ - نظر دهید...