سیاوش شمشیری

به زن ها بگویید زیبایی شما مرگ را هم می کُشد…!

به زن ها بگویید
برای نظامی هایشان
آرایش غلیظ کنند
برقصند و آواز بخوانند
و جلوی ریختن خون
هزاران هزار آدم بی دفاع را بگیرند!

به زن ها بگویید
موهایشان را باز کنند
و در خانه، برهنه راه بروند
تا عطر زنانگی شان
همسران شان را گیج کند
و از فکر جنگ بيرون بيايند!

به زن ها بگویید،
زیبایی شما
از هر فرمانده ای، فرمانده تر است!
زیبا بگردید
وبا زیبایی تان دستور بدهید
كه از فرمان، سر پیچی کنند!

به زن ها بگویید
زیبایی شما
مرگ را هم می کُشد…!

...

اجتماعی, روز زن و روز دختر, عاشقانه, نثر ‏ - نظر دهید...

جلوی جنگ جهانی بعدی را می گیرد!

کسی چه می داند
شاید همین لحظه زنی
برای مرد سیاستمدارش میرقصد
یا پیانو مینوازد
آواز میخواند
و جلوی جنگ جهانی بعدی را می گیرد!

کسی چه می داند
شاید تنها شرط معشوقه ی هیتلر
به خاک و خون کشیدن دنیا بود…!

کسی سر از کار زن ها درنمیاورد
با سکوتشان شعر میخوانند
با لبهاشان قطعنامه صادر میکنند
با موهاشان جنگ میطلبند
با چشم هاشان صلح

کسی چه می داند
شاید آخرین بازمانده ی دنیا زنی باشد
که با شیطان میرقصد…

...

عاشقانه, نثر ‏ - نظر دهید...