سینا جهانی

حتی سر قبرت هم این دختر نمی آید!

از دست های شعر كاری بر نمی آید
نه! روزهای رفته ام دیگر نمی آید

اینفدر پا به پا نكن من عاشقت هستم
در شعرم از این بیت واضح تر نمی آید

این روسری را از سرت بردا ، می دانی
اصلا مسلمانی به تو -كافر- نمی آید

با یك نگاهت روزه هام افطار شد، هرگز-
خرمایی از چشمان تو بهتر نمی آید

با رفتنت تقویم را بهمن گرفت و حیف
ا‏ز زیر بهمن مرده ام هم در نمی آید

تو دیر كردی، ‏عابران با طعنه می گویند:
حتی سر قبرت هم این دختر نمی آید!

...

جدایی, غزل ‏ - نظر دهید...