عادل سالم

تو دل نداری و عاشق نمی شود شده باشی!

شده است از غم دوری دچار بد شده باشی؟
که زنده باشی و مانند یک جسد شده باشی؟

شده است جذبه ی ماهی تو را دچار نماید
و بی اراده گرفتار جذر و مد شده باشی؟

و شب به شب همه ات را به کوچه ای برسانی
که از مقابل یک در دوباره رد شده باشی؟

نه ای مخاطب مجهول من، مخاطب سنگی
تو دل نداری و عاشق نمی شود شده باشی!

...

غزل ‏ - نظر دهید...