عبدالحمید ضیایی

می گریم امشب زیر باران های بی تو !

دلتنگ و ویران در خیابان های بی تو
می گریم امشب زیر باران های بی تو

وقتی نباشی، دهلی و تهران و لندن
فرقی ندارد نام زندان های بی تو !

من این همه آواره ام، آخر چگونه
این قدر خوشبختند انسان های بی تو ؟!

من امتداد زوزه ی گرگی غریبم
در بُرده جان از آن زمستان های بی تو

...

2+
باران, جدایی, غزل ‏ - نظر دهید...

شك می كنم گاهی به این كه دوستت دارم!

هرچند بی تو هیچِ محض و با تو بسیارم
شك می كنم گاهی به این كه دوستت دارم!

پیچیده امشب در مشامم عطرِ یوسف باز
شاید كه من دیوانه ای از وَهم سرشارم

باران گرفته، وه! چه رقصِ گریه آمیزی!
باران هم امشب بی تو می كوشد به آزارم

همسفره ام با دشمنانِ خونی ام، با عشق
با زندگی که می بَرد تا مرگِ ناچارم

دستم می اندازند بی تو این خیابان ها
نه قصدی و نه مقصدی، دلگیر و بیزارم

این روزها حتی خودم را هم نمی بینم
این روزها، این روزها خیلی گرفتارم …

...

3+
رابطه, غزل ‏ - نظر دهید...