علیرضا شتابی

شاید کسی از من خبری داشته باشد !

بر مرده اگر دم اثری داشته باشد
کفر است که عیسی پدری داشته باشد

شایسته ی قدیسه ترین مریم دنیاست
كز جنس خدایش پسری داشته باشد

تا پاک شود آینه از گرد حقارت
باید به حقیقت نظری داشته باشد

قانون کثیفی ست که در عالم خاکی
آقا شود آن کس که زری داشته باشد

دل میکَنَد از لذت زیبایی ظاهر
هر کس به درونش سفری داشته باشد

آزاد شود از قفس نفس یقینآ
مرغ دل اگر بال و پری داشته باشد

من اهل زمین نیستم آن سوی افق ها
“شاید کسی از من خبری داشته باشد”

...

غزل ‏ - نظر دهید...