فاطمه احدی

عاشق که باشی، خواب دیدن هم خطر دارد!

عاشق که باشی اشک معنایی دگر دارد
حتما خدا هم از دل عاشق خبر دارد

او اشک های هر شبم را دیده و گفته ست
این گریه ها بی شک برایت دردسر دارد

از عشق تو شیدا شدم دیگر چه میخواهی؟
دیوانه ام، دیوانه چیزی هم مگر دارد؟!

شاید که برخیزم ببینم نیستی دیگر
عاشق که باشی، خواب دیدن هم خطر دارد!

من در خیالم با تو و عشق تو تنهایم
اما مگر این عشق رویایی ثمر دارد؟!

من ماندم و کابوس تنهایی بگو آیا
آغوش تو جایی برای یک نفر دارد؟!

تا زنده ام در شعرهایم با تو می مانم
عاشق که باشی شعر معنای دگر دارد

...

عاشقانه, غزل ‏ - نظر دهید...

حتما خدا هم از دل عاشق خبر دارد

عاشق که باشی اشک معنایی دگر دارد
حتما خدا هم از دل عاشق خبر دارد

او اشک های هر شبم را دیده و گفته ست
این گریه ها بی شک برایت دردسر دارد

از عشق تو شیدا شدم دیگر چه میخواهی؟
دیوانه ام، دیوانه چیزی هم مگر دارد؟

شاید که برخیزم ببینم نیستی دیگر
عاشق که باشی خواب دیدن هم خطر دارد

من در خیالم با تو و عشق تو تنهایم
اما مگر این عشق رویایی ثمر دارد؟

من ماندم و کابوس تنهایی بگو آیا
آغوش تو جایی برای یک نفر دارد؟

تا زنده ام در شعرهایم با تو می مانم
عاشق که باشی شعر معنای دگر دارد

...

عاشقانه, غزل ‏ - نظر دهید...