فروغ فرخزاد

کفش !

برای کفشی که همیشه پایت را می زند، فرقی نمی کند تو راهت را درست رفته باشی یا اشتباه!
هرمسیری را با او همقدم شوی باز هم دست آخر به تاول های پایت میرسی!
آدم ها هم بي شباهت به کفش ها نیستند
کفشی که همیشه پایت را می زند، آدمی که همیشه آزارت می دهد، هیچ وقت نخواهد فهمید تو چه دردی را تحمل کردی تا با او همقدم باشی…

...

رابطه, نثر ‏ - نظر دهید...