محمدرضا براری

شاعر شدن، گناه بزرگی ست!

شاعر شدن،
گناه بزرگی ست!
تو را تحویل خودت می دهند
و می گویند بفرما
و تا آماده شوی بفرمایی
انتقام سختی از عشق می گیرند!
باید لای مدادها سنگر بگیری
پشت کتاب ها گلوله باران شوی
و زنی را که دوست داری
از خانه ات
از قلبت حذف کنی
و فقط توی شعرها
سراغش را بگیری!

...

عاشقانه, نثر ‏ - نظر دهید...