منوره سادات نمائی

بازار غزل بعد تو بدجور کساد است!

یک لحظه کنارم بنشین، حرف زیاد است
بازار غزل بعد تو بدجور کساد است!

کمبود تو بیماری سختی است، کشنده!
بی حسی و بی میلی و کم شعری حاد است

هرچند که من مرده ام از دوری ات اما،
برگرد که آغوش تو یک جور معاد است

اجبار نکردم که کنارم بنشـیـنی؛
یک لحظه ولی، لطف بکن! پیشنهاد است

وقتی که نباشی به خدا حس غزل نیست
با اینکه دلم لب به لب و حرف زیاد است

...

رابطه, عاشقانه, غزل ‏ - نظر دهید...

بازار غزل بعد تو بدجور کساد است!

یک لحظه کنارم بنشین، حرف زیاد است
بازار غزل بعد تو بدجور کساد است!

کمبود تو بیماری سختی است، کشنده!
بی حسی و بی میلی و کم شعری حاد است!

هرچند که من مرده ام از دوری ات اما،
برگرد که آغوش تو یک جور مَعاد است!

اجبار نکردم که کنارم بنشینی؛
یک لحظه ولی، لطف بکن! پیشنهاد است!

وقتی که نباشی به خدا حس غزل نیست
با اینکه دلم لب به لب و حرف زیاد است…

...

عاشقانه, غزل ‏ - نظر دهید...