منیژه درتومیان

وقت آن است به فکر چمدانت باشم!

بعد از این وقت ندارم نگرانت باشم
نگران تو و دنیای نهانت باشم!

خودم اندازه ی یک عمر، مصیبت دارم
مصلحت نیست که سوهان روانت باشم

مدتی زندگی ام را به تو دادم، حالا
وقت آن است به فکر چمدانت باشم!

وقت رفتن شده، راحت دل از این درد بکَن
خوش ندارم پس از این بارِ گرانت باشم

منِ بی حوصله، افکار شلوغی دارم
به خدا وقت ندارم نگرانت باشم!

...

جدایی, غزل ‏ - نظر دهید...