مهران محتشم

شك نکن با دیدنت، موسی عصایی می شود!

نسترن با عطر موهایت هوایی می شود
یاسمن سر درگم این دل ربایی می شود

معجزه در شعر من از دیدن چشمان توست
شك نکن با دیدنت، موسی عصایی می شود!

هر كه در دامت بی افتد از همه عالم رهاست
پیش تو حتّی قفس عین رهایی می شود

اینکه تا یک پلک بر هم می زنی جان می دهم
یا به پلکی زنده تفسیرش، خدایی می شود

کم بكن ناز و ببین سردر گریبان مانده ام
عشوه بیش از حد عزیزم بی وفایی می شود

هر شب از تکرار تو خیس است این بالش ولی
دل خوشم با این نشانه روشنایی می شود

من كه می دانم سر آخر در دل چشمت شبی
شاعری از شوق این دریا فدایی می شود

...

عاشقانه, غزل ‏ - نظر دهید...