مهرگان مهدی وش

حتی درون شعر خیانت نمی کنم!

من نیمه شب نگاه به ساعت نمی کنم
می میرم و به بی تویی عادت نمی کنم

رفتی ولی بدان که پس از تو به عشق تو
حتی درون شعر خیانت نمی کنم!

گفتی که دوست داشتنت یک “نباید” است
قانون به این بدی؟! نه، رعایت نمی کنم!

از یاد بردن همه آن معاشقات ؟
در جنگ خویش با تو دخالت نمی کنم

با از تو گفتن است که من زنده ام، ولی
ای عاشق سکوت، صدایت نمی کنم

...

جدایی ‏ - نظر دهید...