موسی عباسی

زیباترین فرشته ی پایان جنگها…

زیبا شدند با تو تمامی رنگها
وقتی شدی ترانه ی گیسو قشنگها

گویند از طلوع تر پلکهای توست
آرامش عجیب میان پلنگها

امسال هم دوباره به عیدی نشسته اند
با ماهی غریب نگاهت نهنگها

خواب دو ابروی تو را نغمه می زنند
سربازهای شاعر شهر تفنگها

اسم تو را تمامی دنیا نوشته اند
زیباترین فرشته ی پایان جنگها

...

غزل ‏ - نظر دهید...