وحید خضاب

آهسته تر بگیر مسلمان…! یکی یکی

در پیکر تو دام، فراوان، یکی یکی
ای من تصدّق همه آنان یکی یکی

در انتظار نوبت ایمان به چشم تو
در من به صف نشسته خدایان، یکی یکی

هرچه بهشت و حور و فرشته که گفته اند
از تو حکایت است، به قرآن، یکی یکی

دل برده ای و طاعت و ایمان به یک نگاه
آهسته تر بگیر مسلمان…! یکی یکی

هر لرزش دلم پی کفر نگاه تو
از محکمات قطعی ایمان، یکی یکی

«یا گیسوی تو» «یا لب تو» «یا دو چشم تو»
ذکر است، قدر ریگ بیابان، یکی یکی

...

عاشقانه, غزل ‏ - نظر دهید...