پائولو کوئیلو

الان فقط نیاز دارم بغلم کنی !

الان فقط نیاز دارم بغلم کنی
حرکتی به قدمتِ خودِ بشریت
که معنایش خیلی فراتر از تماس دو بدن است!
در آغـوش گرفتن یعنی از حضورِ تو
اِحساس تهدید نمی کنم،
نمی ترسم این قدر نزدیک باشم،
می توانم آرام بگیرم،
در خانه یِ خودمم،
احساس امنیت می کنم
و کنار کسی هستم که درکم می کند…
می گویند هر بار کسی را گرم در آغوش می گیریم،
یک روز به عمرمان اضافه می شود!
پس لطفا بر عمرم اضافه كن…

...

ترجمه, رابطه, عاشقانه ‏ - نظر دهید...

ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ!

ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﻣﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ
ﺁﺯﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩ …
ﮔﺮﭼﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ
ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ، ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﺪ
ﺯﯾﺮﺍ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ!
ﺍﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﺳﺖ :
ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﻋﺎﻟﻢ،
ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﯽ…

...

رابطه, نثر ‏ - نظر دهید...