پابلو نرودا

حقوق بشر !

تمام اصل های حقوق بشر را خواندم
و جای یک اصل را خالی یافتم
و اصل دیگری را به آن افزودم
عزیز من
اصل سی و یکم:
هرانسانی حق دارد هر کسی را که میخواهد دوست داشته باشد!ثر

...

عاشقانه, نثر ‏ - نظر دهید...