پارمیدا مقیسه

شده یك خاطره عمری بشود زندانت!؟

شده از چشم كسی سست شود دستانت؟
یا كه از دیدن او لزره بیفتد جانت؟

شده در شهر خودت مثل غریبی باشی!
به تمنّا برسد قسمتِ آبت ؟نانت؟

شده با درد شبی همدم گریه بشوی؟
یا كه یك زخم قدیمی بكند گریانت؟

شده یك خاطره ات زخم جدایی باشد
كه به ذهن آوری و رود شود چشمانت؟

روز و شب مُردم و در خاطره ها در حبسم!
شده یك خاطره عمری بشود زندانت!؟

...

غزل ‏ - نظر دهید...