John McDonagh

چيزى براى از دست دادن نداره…!

به طور طبیعی هرکسی میخواد دوست داشته بشه
اگر نشد، میخواد مورد تحسین قرار بگیره
اگر نشد، میخواد ازش بترسن
اگر نشد، میخواد ازش متنفر بشن

باید از کسی که تمایل داره مورد تنفر واقع بشه ترسيد
چون ديگه چيزى براى از دست دادن نداره…!

...

دیالوگ, نثر ‏ - , نظر دهید...