ابیات پراکنده ابوسعید ابوالخیر

تکه ۱۰

در شب تاریک برداری نقاب از روی خویش

مرد نابینا ببیند بازیابد راه را

طاقت پنجاه روزم نیست تا بینم ترا

دلبرا شاها ازین پنجه بیفگن آه را

پنج و پنجاهم نباید هم کنون خواهم ترا

اعجمی‌ام می‌ندانم من بن و بنگاه را

...

0
ابیات پراکنده ابوسعید ابوالخیر نظر دهید...