باقر فداغی لارستانی

شمارۀ ۴۱

شما که می روید بر سیل گلزار

کنید آهسته و آرام این کار

نشاید نامرادی ول ببیند

شود مثل من باقر گرفتار

* در مصرع سوم «ببنید» تایپ شده بود به گمان اشتباه تایپی با «ببیند» جایگزین شد

...

باقر فداغی لارستانی نظر دهید...