باقر فداغی لارستانی

شمارۀ ۹۰ – سبب کوتاه قامتی

میان جمع خوبان شاهی ای ول

همه چون اختر و تو ماهی ای ول

تو کوته قامتی دانی سبب چیست

تو چون عمر منی کوتاهی ای ول

* مضمون این دوبیتی یادآور این رباعی -اگر اشتباه نکنم از آن جمال الدین اصفهانی- است (نقل از حافظه، ممکن است تحریف لفظی روی داده باشد):

ای آن که به حسن و در لطافت ماهی

هر چند که کوتاه‌قدی دلخواهی

بخت منی از پستی خود شرم مدار

عمر منی از بهر همین کوتاهی

محمدی (گنجور)

1+
...

1+
باقر فداغی لارستانی نظر دهید...