باقر فداغی لارستانی

شمارۀ ۳۰

چه غم بودم چه غم بودم چه غم بود

که خامه غرق در آب عدم بود

همه برگ درختان کاغذش بود

هنوزا شعار باقر دمبدم بود

* مصرع چهارم «اشعر» تایپ شده بوده که به گمان اشتباه تایپی با «اشعار» جایگزین شد

...

باقر فداغی لارستانی نظر دهید...