باقر فداغی لارستانی

شمارۀ ۵۴

سرت بردار سراندازت ببینم

رخت بنما که روبازت ببینم

غلامت میشود صد سال باقر

بیا برخیز کاندامت ببینم

* در مصرع چهام «بیا بر خیر» به گمان اشتباه تایپی با «بیا برخیز» جایگزین شد

...

باقر فداغی لارستانی نظر دهید...