مقطعات شیخ بهایی

شمارهٔ ۱۰

هرچه در عالم بود، لیلی بود

ما نمی‌بینیم در وی، غیر وی

حیرتی دارم از آن رندی که گفت

چند گردم بهر لیلی گرد حی

ای بهائی، شاهراه عشق را

جز به پای عشق، نتوان کرد طی

...

مقطعات شیخ بهایی نظر دهید...