رباعیات کسایی

هستی

این هستی تو ، هستی هست دگر است

وین مستی تو ، مستی مست دگر است

رو ، سر به گریبان تفکر درکش

کاین دست تو ، آستین دست دگر است

+1
...

+1
رباعیات کسایی نظر دهید...