امیر مرزبان

سال هزار و سيصد و… هر سال، سال توست

سال هزار و سيصد و… هر سال، سال توست
تقدير من رقم شده در زير فال توست

مي پرسي اين غزل براي کدامين فرشته است؟
مي خندم! آي! خوب من! اين شرح حال توست

بيت و نفس، شبيه به هم تند مي شوند
آهنگ قلب و نبض من اين حس و حال توست

وقتي اتاق من پر پروانه مي شود
فصل بهار آمده يا اين خيال توست؟!

گاهي براي از تو سرودن غزل کم است
بس که قصيده پشت سرت، زير شال توست

سلطان عشق، روي لبانت جلوس کرد
امشب شروع سلطنت خط و خال توست…

...

امیر مرزبان, عاشقانه, عید نوروز, غزل نظر دهید...