حسین شهبازیان

“جاذبه” حاکم است !

خواستن توانستن نیست !
در زمینی که ما هستیم
“جاذبه” حاکم است …

هرقدر هم بخواهی به آسمان برسی
هرقدر تلاش کنی
باز هم تو را زمین می زند !

درست به حرفم گوش دادی ؟!
خواستی و نشد !

اصلا هرچه هست تو را دفع می کند
جز این زمین لعنتی
که هر کار کنی باز زمین میخوری!

...

حسین شهبازیان, حسین شهبازیان, نثر نظر دهید...

هیچ وقت، هیچ کس نمی فهمید !

از زمانی که زاده شد جسمم
روح، مجبورِ درد دیدن شد

جانم از خستگی به لب آمد
عقل، مشغولِ دل دریدن شد

از زمان تولدم گویی
از همان روز اولم مردم !

از همان روزهای اول بود
جای سرپا شدن، زمین خوردم

مادرم در خودش فرو می رفت
هر زمان بچه اش نمی خندید

مادر افسرده شد و من را هم
هیچ وقت، هیچ کس نمی فهمید!

 

...

تنهایی, چهارپاره, حسین شهبازیان, حسین شهبازیان, عمومی نظر دهید...