حسین شهبازیان

“جاذبه” حاکم است !

خواستن توانستن نیست !
در زمینی که ما هستیم
“جاذبه” حاکم است …

هرقدر هم بخواهی به آسمان برسی
هرقدر تلاش کنی
باز هم تو را زمین می زند !

درست به حرفم گوش دادی ؟!
خواستی و نشد !

اصلا هرچه هست تو را دفع می کند
جز این زمین لعنتی
که هر کار کنی باز زمین میخوری!

+3
...

+3
حسین شهبازیان, حسین شهبازیان, نثر نظر دهید...

هیچ وقت، هیچ کس نمی فهمید !

از زمانی که زاده شد جسمم
روح، مجبورِ درد دیدن شد

جانم از خستگی به لب آمد
عقل، مشغولِ دل دریدن شد

از زمان تولدم گویی
از همان روز اولم مردم !

از همان روزهای اول بود
جای سرپا شدن، زمین خوردم

مادرم در خودش فرو می رفت
هر زمان بچه اش نمی خندید

مادر افسرده شد و من را هم
هیچ وقت، هیچ کس نمی فهمید!

 

+3
...

+3
تنهایی, چهارپاره, حسین شهبازیان, حسین شهبازیان, عمومی نظر دهید...