رسول سنایی

ابتدا شاید خدا حور و پری را خلق کرد

ابتدا شاید خدا حور و پری را خلق کرد
بعد موجودات ناز دیگری را خلق کرد

هی کپی برداری از روی پری هایش نمود
سوگل و مینا و مهسا و زری را خلق کرد!

باد را فرمود تا با زلف زن بازی کند
یک نفر آمد یهویی “روسری” را خلق کرد!

خواست راحت تر بگوید مرد حرفش را به زن
واژه هایی مثل “جای خواهری” را خلق کرد!

چون جناح چپ همیشه ضعف استقلال بود
در جناح راست “خسرو حیدری” را خلق کرد

داشت کم کم انقراض شعر ایران میرسید
“قزوه” و “فیض” و جناب “مِیدری” را خلق کرد!

چون بشر میخواست دائم کیف قانونی کند
توی هر کشور نهادی کیفری را خلق کرد

یک نفر آمد ربا را بین مردم باب کرد
عده ای دیگر گروه شرخری را خلق کرد!

بر در هر بانک صدها قفل و لیزر نصب کرد
بعد امثالِ جنابِ “خاوری” را خلق کرد

هر زمان راه بدی ها را خدا بر خلق بست
آدمی هی شیوه های بهتری را خلق کرد!

...

اجتماعی, رسول سنایی, طنز, غزل نظر دهید...