رباعیات فومنی

نه

در سیطره ی ستم بر آشفتی: نه

با سرخی خون خویش دُر سفتی: نه

بستند به دار شب ترا چون گل سرخ

فریاد به تیرگی زدی گفتی: نه

...

رباعیات فومنی نظر دهید...