علی ارحامی

امیر یک سپاه اما اسیر یک نفر باشی!

شده از یک خیابان تا خیابان در به در باشی؟
که شاید لحظه ای از حال یارت باخبر باشی

ولی هربار من رفتم به سویش کرد تهدیدم :
حسابت با رقیبان است اگر این دور و بر باشی

دلا سخت است اگر مانند یک فرمانده ی عاشق
امیر یک سپاه اما اسیر یک نفر باشی

شنیدم زیر لب می گفت حین خواندن شعرم :
تو باید از تمام شاعران دیوانه تر باشی !

من از گیسوش فهمیدم به وقت مرگ نزدیکم
خوشا ! ای عشق ! ممنونم ! همیشه خوش خبر باشی !

...

عاشقانه, علی ارحامی, غزل نظر دهید...