علی شهبازیان

زیر این منطقه رویاى کسى قبر شده !

اینقَدَر آه کشیدم همه ى هستی من ابر شده
محضِ بارش، دلِ پرغصه چه بى صبر شده!

“اختیار” از کف من رفته، اگر سیل شوم
هرچه آمد سرتان، بانیِ آن “جبر” شده!

چند صد سالِ دگر مکتشفى خواهد یافت
زیر این منطقه رویاى کسى قبر شده…!

...

5+
علی شهبازیان, غزل نظر دهید...