علی شهبازیان

زیر این منطقه رویاى کسى قبر شده !

اینقَدَر آه کشیدم همه ى هستی من ابر شده
محضِ بارش، دلِ پرغصه چه بى صبر شده!

“اختیار” از کف من رفته، اگر سیل شوم
هرچه آمد سرتان، بانیِ آن “جبر” شده!

چند صد سالِ دگر مکتشفى خواهد یافت
زیر این منطقه رویاى کسى قبر شده…!

...

5+
علی شهبازیان, غزل نظر دهید...

نبود نقصى اصلا تو اجرات، بيست!

چشام خيره مونده به اون جاده كه
قسم خورده بودش كه دورت كنه

دعا واسه برگشتنت بيخوده
خدا هم نميتونه زورت كنه!

واســت رابطه مثل يه بازيه
ديگه نقش من توى فيلمات نيست

من از ژسـت خوب تو متشكرم!
نبود نقصى اصلا تو اجرات، بيست!

...

2+
جدایی, چهارپاره, علی شهبازیان نظر دهید...