علی مردانی

درست خواهد شد…

نوشت حضرت حافظ: درست خواهد شد
و حال و روز تو مثل نخست خواهد شد!

غروب، منتظر شعرهای تازه بمان
که نامه های غزلخوانده پُست خواهد شد!

به زودی آن گل سرخی که توی گلدان مُرد
به یمن خنده ی تو تندرست خواهد شد!

هوای رفتن اگر می کنی مراقب باش
بدان دومرتبه پاهات سست خواهد شد!

میان صفحه ی فالت نشانه ای بگذار
اگر نوشته كه تقدیر توست، خواهد شد…

...

عاشقانه, علی مردانی, غزل نظر دهید...