فرامرز ریحان صفت

اینجا تمام جاده ها در دستِ تعمیر است !

در سالِ نو انگار کارِ ما کمی گیر است
شاید روندِ زندگی در حال تغییر است

این رودها وقتی که پای حرفشان هستند
یک آسمان صاف وساده توی تصویر است

باید بجنبی دل، عقب افتاده کار ما
فردا و پس فردای این همسایه ها دیر است

شوق سفر را پول لامصب گرفت اینجا
اینجا تمام جاده ها در دستِ تعمیر است

باید بماند باز هم تا فرصتی دیگر
این قصه ی ما تا شکم های شما سیر است

از این غزل اندوه من را می توان فهمید
آیینه می داند که این آدم چرا پیر است

...

غزل, فرامرز ریحان صفت نظر دهید...