از بودن و سرودن (شفیعی کدکنی)

اعتراف

بی اعتماد زیستن

این سان به آفتاب

بی اعتماد زیستن

این سان به خاک و آب

بی اعتماد زیستن

این سان به هر چه هست

از آن همه شقایق بالند در سحر

تا این همه درخت گل کاغذین

که رنگ

بر گونه شان دویده و

بگرفته جای شرم

بی اعتماد زیستن

این سان به چشم و دست

در کوچه ای که پاکی یاران راه را

تنها

در لحظه ی گلوله ی سربی

در اوج خشم

تصدیق می توان کرد

آن هم

با قطره های اشکی در گوشه های چشم

...

از بودن و سرودن (شفیعی کدکنی) نظر دهید...

سرود ستاره

ستاره می گوید

دلم نمی خواهد غریبه ای باشم

میان آبی ها

ستاره می گوید

دلم نمی خواهد صدا کنم اما هجای آوازم

به شب درآمیزد کنار تنهایی

و بی خطابی ها

ستاره می گوید

تنم درین آبی

دگر نمی گنجد کجاست آلاله

که لحظه ای امشب ردای سرخش را به عاریت گیرم

رها کنم خود را

ازین سحابی ها

ستاره می گوید

دلم ازین بالا گرفته می خواهم بیایم آن پایین

کزین کبودینه ملول و دلگیرم خوشا سرودن ها و آفتابی ها

...

از بودن و سرودن (شفیعی کدکنی) نظر دهید...

دیر است و دور نیست

جشن هزاره ی خواب

جشن بزرگ مرداب

غوکان لوش خوار لجن زی

آن سوی این همیشه هنوزان

مردابک حقیر شما را

خواهد خشکاند

خورشید آن حقیقت سوزان

این سان که در سراسر این ساحت و سپهر

تنها طنین تار وترانه

غوغای بوینک شماهاست

جشن هزار ساله ی مرداب

جشن بزرگ خواب

ارزانی شما باد

هر چند

کاین های هوی بیهده تان نیز

در دیده ی حقیقت

سوگ است و سور نیست

پادفره شما را

روزان آفتابی

دیر است و دور نیست

...

از بودن و سرودن (شفیعی کدکنی) نظر دهید...

مزمور بهار

بزرگا گیتی آرا نقش بند روزگارا

ای بهار ژرف

به دیگر روز ودیگر سال

تو می ایی و

باران در رکابت

مژده ی دیدار و بیداری

تو می ایی و همراهت

شمیم و شرم شبگیران

و لبخند جوانه ها

که می رویند از تنواره ی پیران

تو می ایی و در باران رگباران

صدای گام نرمانرم تو بر خاک

سپیداران عریان را

به اسفندارمذ تبریک خواهد گفت

تو می خندی و

در شرم شمیمت شب

بخور مجمری خواهد شدن

در مقدم خورشید

نثاران رهت از باغ بیداران

شقایق ها و عاشق ها

چه غم کاین ارغوان تشنه را

در رهگذر خود

نخواهی دید

...

از بودن و سرودن (شفیعی کدکنی) نظر دهید...

سلام و تسلیت

خبر رسید

خبر رسید

صفای وقت تو باد ای قلندر تجرید

سلام ‚ ای تو گذرگاه خون صاعقه ها

سلام و تسلیت روشنایی مشرق

سلام و تسلیت ابرها و دریا ها

سلام و تسلیت هر چه ساکن و جاری

سلام و تسلیت

اما نه

تهنیت آری

تو پاکبازترین عاشقی

درین آفاق

چه جای آن که

درین راه

تسلیت شنوی

قماربازی عاشق

که باخت هر چه که داشت

و جز هوای قماری دگر

نماندش هیچ

بزرگوارا

اینکگ بهار جان و جماد

شقایقان پریشیده در سموم تو را

هزار باغ

و هزاران هزار بیشه کند

چه بیشه های برومند سرخ رویان روی

که روزگار نیارد ستردش از آفاق

اگرچه طوفان

صدها هزار صاعقه را

پی درودن این سرخ بیشه

تیشه کند

...

از بودن و سرودن (شفیعی کدکنی) نظر دهید...

در کجای فصل؟

با صنوبری که روی قله ایستاده بود

گونه روی گونه ی سپیده دم نهاده بود

موج گیسوان به دوش بادها گشاده بود

از نشیب یخ گرفت دره گفتم

این نه ساخت شکفتگی ست

در کجای فصل ایستاده ای

مگر ندیده ای

سبزه ها کبود و بیشه سوگوار

فصل فصل خامش نهفتگی ست

آن صنوبر بلند

با اشاره ای نه سوی دوردست

گفت

قد کوته تو راه را به دیده ی تو بست

گامی از درون سرد خود برای

پای بر گریوه ای گذار و درنگر

رود آفتاب و آب در شتاب

کاروان درد و سرد

در گزیر و ناگزیر

آنک آن هجوم سبز مرز ناپذیر

در کجای فصل ایستاده ام ؟

در کرانه ای

که پیش چشم من

بهار شعله های سبز و

سیره و سرود

در نگاه تو کبود و دود

...

از بودن و سرودن (شفیعی کدکنی) نظر دهید...

اضطراب ابراهیم

این صدا صدای کیست ؟

این صدای سبز

نبض قلب آشنای کیست ؟

این صدا که از عروق ارغوانی فلق

وز صفیر سیره و

ضمیر خاک و

نای مرغ حق

می رسد به گوش ها صدای کیست ؟

این صدا

که در حضور خویش و

در سرور نور خویش

روح را از جامه ی کبود بودی این چنین

در رهایش و گاشیش هزار اوج و موج

می رهاند و برهنه می کند

صدای ساحر رسای کیست ؟

این صدا

که دفتر وجود را و

باغ پر صنوبر سرود را

در دو واژه ی گسستن و شدن خلاصه می کند

صدای روشن و رهای کیست؟

من درنگ می کنم

تو درنگ می کنی

ما درنگ می کنیم

خاک و میل زیستن درین لجن

می کشد مرا

تو را

به خویشتن

لحظه لحظه با ضمیر خویش جنگ می کنیم

وین فراخنای هستی و سرود را

به خویش تنگ می کنیم

همچو آن پیمبر سپید موی پیر

لحظه ای که پور خویش را به قتلگاه می کشید

از دو سوی

این دو بانگ را

به گوش می شنید

بانگ خاک سوی خویش و

بانگ پاک سوی خویش

هان چرا درنگ

با ضمیر ناگزیر خویش جنگ

این صدای او

صدای ما

صدای خوف یا رجای کیست ؟

از دو سوی کوشش و کشش

بستگی و رستگی

نقشی از تلاطم ضمیر و

ژرفنای خواب اوست

اضراب ما

اضطراب اوست

گوش کن ببین

این صدا صدای کیست ؟

این صدا

که خاک را به خون و

خاره را به لاله

می کند بدل

این صدای سحر و کیمیای کیست ؟

این صدا

که از عروق ارغوان و

برگ روشن صنوبران

می رسد به گوش

این صدا

خدای را

صدای روشنای کیست ؟

...

از بودن و سرودن (شفیعی کدکنی) نظر دهید...

باطل السحر

دیگر این داس خموشی تان زنگار گرفت

به عبث هر چه درو کردید آواز مرا

باز هم سبزتر از پیش

می بالد آوازم

هر چه در جعبه ی جادو دارید

به در آرید که من

باطل اسحر شما را همگی می دانم

سخنم

باطل السحر شماست

...

از بودن و سرودن (شفیعی کدکنی) نظر دهید...