مرتضی عابدپور

حسادت می کنم حتی به این مو گیرها، تِل ها!

بگردم دور تو، دور نگاهت، دور باطل ها
مرا دیوانه می خوانند، امثال تو عاقل ها

پری رویی، نه! زیباتر، سر زیبایی ات بحث است
به طرزی که کم آوردند توضیح المسائل ها

حسادت می کنم با هرکه دستش لای موهایت…
حسادت می کنم حتی به این مو گیرها، تِل ها

مرا از دور میدیدی، خودت را جمع می کردی
بیا یک بار دیگر هم شبیه آن اوایل ها

و من معنی بعضی شعرها را دیر می فهمم
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها …

...

عاشقانه, مرتضی عابدپور, نثر نظر دهید...