نیما رودینی

شیشه دودی!

شنیدم داری عاشقی میکنی
دلیلی نداره حسـودی کنم!

کسی رو ندارم تو این زندگى
بخوام شیشه ماشین رو دودی کنم!

شنیدم کنارش سفر میکنی
اونم مثل من آدم پاکیه!؟

هنوزم تو رویای یه ساحلى
هنــوز آرزوته بری ترکيه!

چقد گریه کردم، نذارم بری
شاید بی خیال چشامی هنوز

درســته هنوزم پیاده م ولی
چی دیدی توی هیکل لندکروز!

میخوام بعد تو، با خودم بد بشم
پریشون، خرابم، پــر از استرس

به من فک نکن، مي دونم راحتی
به آرایـش قبل عصرت برس…

...

ترانه, جدایی, نیما رودینی نظر دهید...