شکست سکوت کارو دردریان

باران

ببار ای نم نم باران زمین خشک را تر کن
سرود زندگی سر کن دلم تنگه، دلم تنگه

بخواب ای دختر نازم به روی سینهٔ بازم
که همچون سینهٔ سازم همه‌اش سنگه، همش سنگه

نشسته برف بر مویم، شکسته صفحهٔ رویم
خدایا! با چه کس گویم که سر تا پای این دنیا

همه‌اش ننگه
همه‌اش رنگه

+70
...

+70
شکست سکوت کارو دردریان نظر دهید...

خدا

یک روز که مرده بودم اندر خود زیست

گفتم به خدا، که این خدا، در خود کیست؟

گفتا که در آن خودی که سرمایهٔ هست

در سنگر عشق، جوید اندر خود نیست

+17
...

+17
شکست سکوت کارو دردریان نظر دهید...

نه… من دیگر نمی‌خندم

نه من دیگر به روی ناکسان هرگز نمی‌خندم

دگر پیمان عشق جاودانی

با شما معروفه های پست هر جایی نمی‌بندم

شما کاینسان در این پهنای محنت گستر ظلمت

ز قلب آسمان جهل و نادانی

به دریا و به صحرای امید و عشق بی پایان این ملت

گرد ذلت و فقر و پریشانی و موهومات می‌بارید

شما،‌کاندر چمنزار بدون آب این دوران توفانی

به فرمان خدایان طلا،‌ تخم فساد و یأس می‌کارید؟

شما، رقاصه‌های بی سر و بی پا

که با ساز هوس پرداز و افسون ساز بیگانه

چنین سرمست و بی قید و سراپا زیور و نعمت

به بام کلبهٔ فقر و به روی لاشهٔ صد پارهٔ زحمت

سحر تا شام می‌رقصید

قسم بر آتش عصیان ایمانی

که سوزانده است تخم یأس را در عمق قلب آرزومندم

که من هرگز، به روی چون شما معروفه های پست هر جایی نمی‌خندم

پای می‌کوبید و می‌رقصید

لیکن من… به چشم خویش می‌بینم که می‌لرزید

می‌بینم که می‌لرزید و می‌ترسید

از فریاد ظلمت کوب و بیداد افکن مردم

که در عمق سکوت این شب پر اضطراب و ساکت و فانی

خبرها دارد از فردای شورانگیز انسانی

و من… هر چند مثل سایر رزمندگان راه آزادی

کنون خاموش،‌ در بندم

ولی هرگز به روی چون شما غارتگران فکر انسانی نمی‌خندم

+22
...

+22
شکست سکوت کارو دردریان نظر دهید...

درد

من اگر دیوانه ام

با زندگی بیگانه‌ام

مستم اگر یا گیج و سرگردان و مدهوشم

اگر بی صاحب و بی چیز و ناراحت

خراب اندر خراب و خانه بر دوشم

اگر فریاد منطق هیچ تأثیری ندارد

در دل تاریک و گنگ و لال و صاحب مردهٔ گوشم

به مرگ مادرم: مُردم

شما ای مردم عادی

که من احساس انسانی خود را

بر سرشک سادهٔ رنج فلاکت بارتان

بی شبهه مدیونم

میان موج وحشتناکی از بیداد این دنیا

در اعماق دل آغشته با خونم

هزار درد دارم

درد دارم

+40
...

+40
شکست سکوت کارو دردریان نظر دهید...