کیهان محمدی

مغز پریود شده!

آنفولانزای خطرناک بدی آمده است
دختر کولی هتّاک بدی آمده است

چشم از فاحشه های عوضی پر شده است
شهر ترسیده که صهّاک  بدی آمده است

صورتی رنگ تر از ناخن پاهایش نیست
شایعه پخش شده لاک بدی آمده است

مغزْ پریود شده یک عالمه دیدن دارد
مغز پریود شده! سوزاک بدی آمده است

توی گلدان دل هیچکسی عشق نکار
نشنیدی چقدر خاک بدی آمده است؟

عشق در روسری و دامنِ تو می لولد
توی پیراهن تو چاک بدی آمده است!

چفدر نشئه شده چشمِ تویِ بی انصاف!
گفته بودند که تریاک بدی آمده است

باز ویروس لبت در همه جا پخش شده
آنفولانزای خطرناک بدی آمده است

...

عاشقانه, غزل, کیهان محمدی نظر دهید...