یاسر یسنا

دیکتاتور!

دیکتاتورم! و دور تو دیوار می‌کشم…
دیوار می‌کشم که تو برلین ِ من شوی

جنگ جهانی ِ بدنت را شروع کن
تا فتح عاشقانه و خونین مـن شوی!

یاد دو کوهه در بـغلت زنده می‌شود
از انحنای دامنه‌ات تا بـه ارتفاع

آماده‌ی تجاوز ِ غربی‌ست، شرقِ من
تبدیل کن مرا به لهستان بی دفاع!

از دشمن ِ عـزیز ِ قسم خـورده‌ات نترس
تنها، بدون متفقین حمله کن به من

دارد شکست مـی‌دهد آرایشت مرا
با تاکتیکِ وسوسه‌انگیز ِ تن به تن!

بانو تو را به هر چـه صلیب شکسته است
بگذار کودتاچی ِ مونیخ ِ تو شوم

نازی که چشم ِ بی‌شرفت می‌کند بس است
تا هیتلر ِ پـدر سگ ِ تاریـخ ِ تو شوم!

در استراتژی ِ کثیف ِ [نـبـرد مـن]
تو استالینگراد ِ نفس‌هام می‌شوی

من رایش ِ بی‌سیاستِ فاشیـستِ (SS)ام
تو جشن ِ سرخ ِ کاخ کرملین ِ شوروی!

...

عاشقانه, یاسر یسنا نظر دهید...