سارا محمدی اردهالی

در خیابان “ولی‌عصر” عاشق می‌‌شوم!

مادر‌بزرگ
اردیبهشت ماه
در خیابان “پهلوى”
دوره‌ی کشفِ حجاب
عاشق شد!

دایی سیاوش
اردیبهشت ماه
در خیابان “مصدق”
وقت بگیر و ببند
عاشق شد!

اردیبهشت آمده
دیر یا زود من هم
در خیابان “ولی‌عصر”
عاشق می‌‌شوم!

...

0
سارا محمدی اردهالی, عاشقانه, نثر نظر دهید...