سارا محمدی اردهالی

دیر یا زود من هم در خیابانِ “ولی‌عصر” عاشق می‌‌شوم!

مادر‌بزرگ
اردیبهشت ماه
در خیابانِ “پهلوى”
دوره‌ی کشفِ حجاب
عاشق شد!
.
دایی سیاوش
اردیبهشت ماه
در خیابانِ “مصدق”
وقتِ بگیر و ببند
عاشق شد!
.
اردیبهشت آمده
دیر یا زود من هم
در خیابانِ “ولی‌عصر”
عاشق می‌‌شوم!

...

اردیبهشت, تهران, سارا محمدی اردهالی, عاشقانه, نثر نظر دهید...

در خیابان “ولی‌عصر” عاشق می‌‌شوم!

مادر‌بزرگ
اردیبهشت ماه
در خیابان “پهلوى”
دوره‌ی کشفِ حجاب
عاشق شد!

دایی سیاوش
اردیبهشت ماه
در خیابان “مصدق”
وقت بگیر و ببند
عاشق شد!

اردیبهشت آمده
دیر یا زود من هم
در خیابان “ولی‌عصر”
عاشق می‌‌شوم!

...

سارا محمدی اردهالی, عاشقانه, نثر نظر دهید...