فریبا وفی

به عشق ماتیک زدن زن جعفر شدم!

خاله محبوب می گوید:
“من فقط به عشق ماتیک زدن زن جعفر شدم”.
جعفر شوهر اولش بود.
“گفتند تا عروسی نکنی نمی توانی ماتیک بزنی”.
مامان نمی داند به خاطر چه چیزی زن آقا جان شد
یک روز مرا به پدرت دادند
فکر کردم لابد بابای دومم است و باید این دفعه دختر او باشم
یک نفر یک مشت به پهلویم زد و گفت: پدرت نیست، شوهرت است!
از آن به بعد هر وقت مشت می خوردم
می فهمیدم اتفاق مهمی افتاده…!

...

رابطه, فریبا وفی, نثر ‏ - نظر دهید...