مریم عظیمی

در انتظار حضوری فرای دانشگاه…

گرفته عطر شما را فضای دانشگاه
هوا، هوای دوتایی…هوای دانشگاه

همیشه حاضر غایب…همیشه در رویا
و می روم پی چشمت به جای دانشگاه

بهانه های عجیبم برای دیدن تو
و سوژه های قشنگی برای دانشگاه!

نگاه کن به نگاهم بدون واسطه ها
به جای دیدن آیینه های دانشگاه

چگونه راحت و آسوده درس میخوانی؟
چرا همیشه دلت را سوای دانشگاه…؟

من عاشقم و هنوزم…هنوز منتظرم
در انتظار حضوری فرای دانشگاه…

...

دانشگاه, عاشقانه, غزل, مریم عظیمی نظر دهید...