مهدی اشرفی

سکه!

تنها
سنگینی حلقه ای در انگشت
مارا هر شب زودتر به خانه بر میگرداند!
و هر چقدر بر یک بالشت سر بگذاریم
خواب هایمان یکی نمی شود!

دوریم از هم !
مثل نزدیکی این روی سکه
با آن رویش…

...

جدایی, مهدی اشرفی, نثر نظر دهید...