پریسا زابلی پور

انگار بی کس ترین زن عالمم…!

زنانگی یعنی اینکه
گوشی تلفن را برداری
و برای جایی رفتن از کسی اجازه بگیری…
نه که عهد قجر باشد،
نه که اجازه ات دست خودت نباشد،
یک وقت هایی
آدم دلش می خواهد اجازه اش را بدهد دست کسی
تا دلش قرص شود که براى كسى مهم است
این روزها که بی اجازه و به اختیار میزنم بیرون
انگار بی کس ترین زن عالمم…!

...

پریسا زابلی پور, نثر نظر دهید...